تفاوت سیم نول و فاز

تعریف فاز، نول و ارت ( نول و ارت چه تفاوتی با هم دارند؟ )

تفاوت سیم فاز و نول و ارت یکی از مواردی است که هر کسی که با برق و سیم کشی ساختمان سر و کار داشته باشد باید بداند.  ما در این آموزش تفاوت سیم فاز و نول و ارت را به صورت ساده بررسی می کنیم تا تفاوت آنها...