طراحی سیستم‌های کنترلی با استفاده از PLC

. طراحی سیستم‌های کنترلی با استفاده از PLC در یک پروسه صنعتی، کاری بسیار ساده و آسان خواهد بود اگر طبق طبق مراحل گفته شده انجام شود : مشخص کردن ترتیب و منطق کار ماشین. مشخص نمودن تعداد تجهیزات...